ขั้นตอนลูกจ้างรับเงิน 9000 นาน 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งข่าวดี เนื่องจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แร งงาน เผยพบ นายจ้ าง ไม่ยอมลงทะเบี ยนรับเงิ นเยียวย า SMEs

ทำ ลูกจ้ าง จ่อเสียสิทธิ ย้ำ ไม่โดนภาษีย้อนหลัง

คืบ มาตรการเยียวย า SMEs โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้ างงานในธุรกิจ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

จ่ายเงิ นเยียวย า จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้ าง ไม่เกิน 200 คน สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้ างงาน เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 กระทั่ง 3 พ.ย. 64

มีสถานประกอบการลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการแล้ว 64,554 ราย หรือร้อยละ 16.36 ช่วยรักษาระดับการจ้ างงาน

ลูกจ้ างสัญชาติไทย 1,174,157 คน หรือร้อยละ 29.11

หากเทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการ 394,703 ราย จำนวนลูกจ้ างสัญชาติไทย 4,032,948 คน

(ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) พบว่ามีนายจ้ างจำนวนมากที่ยังไม่ลงทะเบี ยนร่วมโครงการฯ

จึงมอบหมายกรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้ างสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบถึงโครงการ

และขั้นตอนเพื่อลงทะเบี ยนรับสิทธิแล้ว และขอย้ำว่า เงิ นอุดหนุนที่ได้รับจากโครงการฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงิ น

ได้นิติบุคคลหรือภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี

โดยท่านไม่ต้องนำเงิ นอุดหนุนดังกล่าวไปคิดเป็นรายได้ หรือนำไปคิดคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษี

ขั้นตอนลงทะเบี ยน

Facebook Comments Box