ออมสินออกมาตรการช่วยเหลือ สำหรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน

ล่าสุด ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ เงื่อนไขตามที่กำหนด รายละเอียดที่นี่

สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

สามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อมีดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อคุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลาดำเนินการ

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน

Facebook Comments Box