ออมสินเปิดให้ยืม 300,000 ไม่มีงานกู้ได้ ไม่ต้องค้ำ

ออมสิน เปิดให้ยืม 300,000 ไม่มีงานกู้ได้ ไม่ต้องค้ำ

วันนี้เราจะมาแนะนำบริการ สินเชื่อเงินกู้เงิน กู้ถูกกฏหมาย ตามนโยบายของภาครัฐ สำหรับ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” จาก ธนาคาร ออมสิน มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000 -300,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือ เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพต่างๆ

ธนาคารออมสิน ได้ออกบริการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดได้ให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งผู้ประกอบการรายย่อย,ร้านค้าปลีก,ผู้ขับขี่รถสาธารณะ,ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง นั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพต่างๆ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จะเป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ ตามโยบายจากทางภาครัฐ ให้กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดได้ รายละ 300,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ใครที่กำลังมองหา สินเชื่อเงินกู้ เป็นนำใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพหรือ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จาก ธนาคารออมสิน ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว สามารถเช็ครายละเอียดการลงทะเบียนด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

วงเงินกู้ยืม

กู้ยืมเงินได้สูงสุด 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการที่แน่นอน

3.ไม่เป็นลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้บริหาร หรือกรรมการของทางธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ที่ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากทางหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้วจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท อย่างเช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยหรืตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ที่เคยผ่านการอบรมจากทางหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่,รถตู้สาธารณะ,รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ/เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จะประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน อย่างเช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านทำสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการกู้ยืมเงิน

กรณีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณีวงเงินกู้ยืมเกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันนั้นจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ยืม

อัตรราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมด (First Come First Serve)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน

Facebook Comments Box