ได้สิทธิอะไรบ้าง บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2565

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนขน เช็คสิทธิ เดือนมีนาคม 2565 ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้าง กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้า “บัตรคนจน” วันที่เท่าไร ถอนเป็นเงินสดได้ไหม

ติดตาม กรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ในเดือนมีนาคม 2565 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 หรือ กลุ่มเปราะบาง

กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท

ทางเรา จึงรวบรวมการจ่ายเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ของกรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

– เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

– เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท

ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คาดว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 20 ล้านคน (ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”

เดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิรายใหม่) สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

Facebook Comments Box