ออมสินปล่อยเงินกู้ระยะยาว ผ่อนนานถึง 10 ปี

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี

ธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการสินเชื่อ GSB for BCG Economy สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ปกป้องสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่นำทฤษฎี

เศรษฐกิจใหม่ BCG เน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 S-Curve นำมาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 S-Curve

โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด BCG

3. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 1 หรือ นำผลิตภัณฑ์จากข้อ 2 มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

– กรณีมีหลักประกันค้ำเต็มวงเงินกู้
ปีที่ 1-2 = 3.99% ต่อปี ,ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MOR/MLR ต่อปี
– กรณีมีหลักประกันค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1-2 = 4.99% ต่อปี , ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MOR/MLR + 1% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อ

– ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินการค้าต่างประเทศ
– ประเภทเงินกู้ระยะยาว
– หนังสือค้ำประกัน (L/G)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

– เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
– เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

Facebook Comments Box