ผู้ประกันตนประกันสังคม รับเงินอุดหนุนบุตร 800 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องเช็กเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ ทางกรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินอุดหนุนบุตร

ให้ผู้ปกครองแล้วในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

ล่าสุดทางสํานักงานประกันสังคม ยังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร โดยเป็นการแจ้ง

ถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร รายละเอียดมีดังนี้

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กลุ่มที่ทำงานกับนายจ้าง

และมาตรา 39 คือกลุ่มที่จ่ายเงินประกันตนเองซึ่งเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ

ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

และจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ปัจจุบันประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิเป็นอัตราเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถเบิกได้

คราวละไม่เกิน 3 คน จะได้รับเงินตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สิทธิเป็นอัตราเดือนละ 800 บาทดังกล่าวได้เริ่มจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

กรณีผู้ประกันตนออกจากงาน เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่าย ต่อมาเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ หรือสมัครมาตรา39 ต้องยื่นเอกสารขอใช้

บุตรคนเดิม ที่สำนักงานประกันสังคมที่สะดวกยกเว้นสำนักงานงานใหญ่ สำนักงานประกันสังคมที่เคยยื่นเรื่องไว้ โดยการขอใช้สิทธิบุตร

คนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่ และบุตรจะต้องอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และได้รับเงินเฉพาะเดือนที่ผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบเท่านั้น โดยมีหลักฐาน

ที่ใช้ในการยื่นเรื่องคือ หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ประกันตน

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานประกันสังคม

Facebook Comments Box