ตรวจสอบสิทธิ มีเงินเข้า 3 กลุ่ม 10 มีนาคม 2565

ซึ่งมีนาคม 2565 กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดการโอนเงินในลกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่

2. เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

3. เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ซึ่งตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ และโอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://csgcheck.dcy.go.th/

Facebook Comments Box