เตรียมพร้อม เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ กฎเข้มกว่าเดิม

ซึ่งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ

บัตรคนจน รอบใหม่ โดยคาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ โดยเปิดลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชันและ

ซึ่งจุดให้บริการลงทะเบียน เช่น แบงก์รัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้บริการในแต่ละพื้นที่

 

 

เตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียน

และอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเหลือเพียงการเชื่อมระบบกับหน่วยงานในการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถือบัตรคนจน โดยหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมระบบนั้น มีอยู่กว่า 40 หน่วยงาน อาทิ กรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินของของรัฐและเอกชน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของรายได้ สินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้ง

บ้าน รถ ที่ดิน เงินฝาก และอื่น ๆ ตามเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่กำหนดไว้

“ในระหว่างนี้บัตรคนจนใบเดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรใบใหม่ ซึ่งครั้งนี้เราจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิม” นายสันติ กล่าว

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

ซึ่งสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังเหมือนเดิม ได้แก่ เป็นคนสัญชาติไทย ,อายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท ,มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 1 แสนบาท

กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร เป็นต้น

“การลงทะเบียนครั้งนี้จะนำรายได้ของครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น กรณี ครอบครัว ที่มีพ่อ แม่ และลูกที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

รวม 3 คน พ่อ และแม่ จะต้องผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น แล้วยังต้องนำรายได้ทั้งครอบครัวมารวมกัน

แล้วหารสาม หากรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการ” นายสันติ กล่าว

 

 

ส่วนหลักเกณฑ์การคัดกรองในครั้งนี้จะเข้มขึ้น เช่น จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิต ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น

ซึ่งมีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น รวมถึง ผู้มีสิทธิ์จะต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร

นักพรต นักบวช ผู้ต้องกักขัง ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ

 

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

 

 

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ cv 19

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร ซึ่งบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV 19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายหรือเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

 

 

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย และคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

 

 

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

Facebook Comments Box